De Lindenberg
De Lindenberg
De Lindenberg
De Lindenberg
De Lindenberg
De Lindenberg
De Lindenberg

Protocol camera toezicht

PROTOCOL CAMERATOEZICHT 

Dit protocol geldt voor Vakantiepark De Lindenberg (hierna ook De Lindenberg). Bungalowpark De Lindenberg b.v. en MLG beheer B.V., beide gevestigd in Holten, zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. 

Doel van dit protocol
Het doel van dit protocol is het vastleggen van de wijze waarop De Lindenberg camerabeelden van camera’s die door De Lindenberg zijn of worden opgehangen in en rondom de terreinen en/of gebouwen waarvan De Lindenberg eigenaar is,  registreert,  verzamelt, gebruikt en bewaart. 

Doel van het cameratoezicht
De Lindenberg hanteert cameratoezicht ten behoeve van: 

 • Toegangscontrole van gebouwen en terreinen van De Lindenberg; 
 • Bewaking van aanwezige eigendommen van De Lindenberg, haar gasten, haar medewerkers en overige bezoekers tegen diefstal; 
 • Beveiliging van de terreinen en gebouwen van De Lindenberg, haar gasten en haar medewerkers tegen onbevoegde toegang en andere ongewenste activiteiten zowel op bemande als onbemande plekken; 
 • Het kunnen registreren en identificeren van onbevoegde personen en personen die andere ongewenste activiteiten verrichten. 
 • En alles dat daarmee direct samenhangt. 

Het gebruik van camerabeelden vindt niet plaats op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden als hierboven uiteengezet, tenzij dit noodzakelijk is in het belang van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten. De camerabeelden mogen niet worden gebruikt om het functioneren van medewerkers te beoordelen. 

Verantwoordelijke
De directie van De Lindenberg is de verantwoordelijke. De verantwoordelijke ziet toe op een juist gebruik van de camerabeelden. 

Locatie van de camera’s 
Bij het plaatsen van de camera’s houdt De Lindenberg rekening met het volgende: 

 • De camera’s worden geplaatst op plekken waar ze voor betrokkenen zichtbaar zijn en alleen op plekken waar cameratoezicht noodzakelijk is gebleken. 
 • De Lindenberg maakt geen gebruik van verborgen camera’s. 
 • De camera’s worden niet gericht op openbare ruimtes, tenzij dit onvermijdelijk is ter beveiliging van de goederen en personen waar De Lindenberg op toeziet. 
 • Camera’s worden niet geplaatst op plekken die privé zijn, zoals toiletten, kleedkamers en woningen, of op plekken waar voornamelijk medewerkers van Roompot aanwezig zijn, zoals kantoren en kantines. 
 • Er worden alleen vaste camera’s geplaatst. Er wordt geen gebruik gemaakt van cameratoezicht via bijvoorbeeld drones. 

Informatieverstrekking 
Het is het beleid van De Lindenberg om betrokkenen vooraf op de hoogte te stellen van de verwerking van persoonsgegevens. Het cameratoezicht wordt kenbaar gemaakt middels bordjes bij de ingang van het terrein of het gebouw waar de camera’s zijn opgehangen, middels het protocol cameratoezicht en middels de privacyverklaring. Alle medewerkers worden voorafgaand aan de inwerkingtreding van het protocol hiervan op de hoogte gesteld. Bovendien wordt het protocol gepubliceerd op de website van De Lindenberg. 

Rechtsgrond voor het cameratoezicht 
De rechtsgrond van het cameratoezicht is dat het noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van De Lindenberg, namelijk het beveiligen van bezoekers, werknemers en eigendommen. Vastgesteld is dat De Lindenberg geen andere minder ingrijpende mogelijkheden dan het cameratoezicht heeft om de terreinen en/of gebouwen passend te beveiligen en dat het cameratoezicht onderdeel vormt van een totaalpakket aan maatregelen. 

Toegang en beveiliging van de beelden 
De Lindenberg heeft adequate maatregelen genomen ter beveiliging van de camerabeelden. De Lindenberg draagt zorg voor het op een passende wijze beveiligen van de camerabeelden tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik. De camerabeelden zijn beveiligd met inlogcodes zodat alleen de daartoe bevoegde personen toegang tot het systeem hebben en zodoende misbruik of onrechtmatige inzage in opnames te voorkomen. De camerabeelden zijn continu live zichtbaar op diverse aanwezige monitoren en mobile apparaten en mogen later alleen worden ingezien nadat er sprake is geweest van een incident of daarvan een vermoeden bestaat. Onder incidenten wordt in dit geval onder meer verstaan: diefstal, inbraak, vandalisme, fraude, beschadiging van eigendommen, sabotage, (andere) misdrijven, ernstige overtredingen (van de huisregels), en gebeurtenissen waardoor personen in gevaar zijn gekomen of zij anderszins zijn geschaad. 
De toegang tot de camerabeelden in geval van (een vermoeden van) een incident is beperkt tot de volgende personen: 

 • De directie van De Lindenberg
 • Werknemers van het beveiligingsbedrijf en/of ICTbedrijf dat belast is met het borgen van de veiligheid en/of ICT op het park – dit bedrijf en haar medewerkers zijn verplicht de camerabeelden geheim te houden. In beginsel worden geen kopieën van camerabeelden gemaakt. Hiervan kan worden afgeweken als verstrekking aan derden noodzakelijk is op grond van een wettelijke verplichting of als een storing of onderhoud van cameraregistratieapparatuur dit noodzakelijk maakt. Na het gebruik door de derde dient de Verantwoordelijke ervoor zorg te dragen dat de gemaakte kopie direct wordt vernietigd. 

Verstrekking aan politie en justitie 
Als er sprake is van een (vermeend) misdrijf, kan De Lindenberg gerechtigd zijn de camerabeelden te verstrekken aan de politie en/of justitie. Of het echt noodzakelijk is om de camerabeelden te verstrekken, zullen de verantwoordelijke en de directie in gezamenlijk overleg beoordelen. 

Bewaartermijn van de beelden
Na vastlegging worden de camerabeelden maximaal achtentwintig dagen bewaard, tenzij er sprake is geweest van een incident en de camerabeelden dienen als bewijsmateriaal. Een langere bewaartermijn kan ook nodig zijn indien nader onderzoek is vereist. De camerabeelden blijven dan bewaard zolang als dit noodzakelijk is in het kader van incidenten die zich hebben voorgedaan of zolang als dit noodzakelijk is voor het nader onderzoek. 

Rechten betrokkenen 
Betrokkenen hebben het recht om inzage te krijgen in beelden waarop hij herkenbaar in beeld is en om een verzoek in te dienen tot het verwijderen van de gegevens, mits daardoor de rechten en vrijheden van anderen niet worden geschonden. Een verzoek daartoe kan gericht worden aan De Lindenberg, Borkeldsweg 57 te HOLTEN (of digitaal naar het e-mailadres: info@delindenberg.nl). Een verzoek tot inzage of opvraging van een kopie vereist een duidelijke aanduiding van het tijdvak waarop de betrokkene vermoedt dat hij gefilmd is. De Lindenberg zal binnen vier weken reageren op het verzoek van betrokkene. 

Klachten 
Eventuele klachten over de wijze waarop De Lindenberg omgaat met persoonsgegevens kunnen worden gemeld bij De Lindenberg, Borkeldsweg 57 te HOTLEN). Klachten kunnen daarnaast ook neergelegd worden bij de geschillencommissie de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen 
Wijzigingen in dit protocol worden uitsluitend doorgevoerd door de directie van De Lindenberg.